ارزیابی مدرک و پرونده با توجه به موضوع و حجم پرونده متغییر می باشد.