سند عادی نوشته ای است که افراد جامعه بین خود تنظیم می کنند این نوشته باید به گونه ای تعریف گردد که برای اثبات حق در دادگاه مورد استناد قرار گیرد!

سند عادی ممکن است در برگیرنده وجهی باشد که به یک یا دو طرف امضا کننده سند مربوط شود. دعوی مطالبه وجه سند عادی با ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به جریان می افتد. سپس مرجع ذیصلاح، پس از رسیدگی بدهکار را محکوم به پرداخت وجه می نماید. به موجب ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منظور از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود بوده که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد. پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب، وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسد و مسترد می دارد. اگر لازم باشد که به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم کنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم کرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد.