ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

حضانت-فرزندان

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻴﺪات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻣﻴـﺎن واﻟـﺪﻳﻦ، ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺴﺘﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻼق در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛﺎن آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﺗﻼش در راه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳـﻦ دوران ﺗﻮﺟـﻪ و اﻫﺘﻤـﺎم وﻳـﮋه ای ﻧﻤﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دوران ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮕﻬﺪاری، ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ. ﭘﺪر وﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟـﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪان، وﻇﻴﻔﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻫـﺎ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدك از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻄﺮح و ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﭼﻬﺮه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ.آراء ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺪرو ﻣﺎدر در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﺳﺰاوارﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ، ﻣﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻃـﻼق، اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻌﻀﺎً اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روزﺑﻪ روز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰه کاری وﻣﺘﻘﺎﺑﻼً اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ واﻣﻨﻴﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﭘﻠـﻴﺲ و ﻧﻴـﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.

حضانت-فرزندان
حضانت-فرزندان

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای واﺳﻨﺎدی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ وﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻓﻘﻬـﺎء و ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن، در ﻣـﻮرد ﻃﻼق و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن دراﺳﻼم، ﻋﻮاﻣﻞ،آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻼق و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮﻓﺮزﻧﺪان، ﺣﻀﺎﻧﺖ وﺣﻖ ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑـﻮدن آن، ﺗﻤـﺎﻳﺰ آن ﺑﺎ ﺣﻖ رﺿﺎع(ﺷﻴﺮدادن)، ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﻦ وﺣﺎﺿـﻨﻪ، اﺟـﺮت ﺣﻀـﺎﻧﺖ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻼﻗـﺎت ﺑـﺎ ﻃﻔـﻞ، ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﻴﺴﻲ، ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﻴﺎن مسئله

ﺑﺪون ﺷﻚ ﻃﻼق ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، زوﺟﻴﻦ، ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر، وﺟﻮد درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻃﻼق ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻼق آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ درآورده اﺳـﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وﺑﻌﻀـﺎً اﻣﻨﻴﺘـﻲ داﺷـﺘﻪ و از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻃـﻼق زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری و اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻠﻴﺲ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آﻧﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه، ﺗﺎ اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و اﺛﺮات اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از زن و ﺷـﻮﻫﺮﻫﺎ ﭘـﺲ از ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺣﻀـﺎﻧﺖ ﻛـﻮدك اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده را ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ و ﻋﻼﻗﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدك ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دردﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫﺎی ﺟﺪاﻳﻲ را زودﺗـﺮ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛﻨﻨـﺪ. ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ، دردﻧﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮه زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ، ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻛﻨـﺎر ﻓﺮزﻧـﺪ از ﺟﺪاﻳﻲ او ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻀﺎﻧﺖ او را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮدن در ﻣـﻮرد ﻃﻼق ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﺎ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.

حضانت-فرزندان

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ

آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻮدك در اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ و آﻏﻮش ﭘﺮﻣﻬﺮ ﻣﺎدر ﺑﻴﺶ از ﭘـﺪر ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻛﻮدك از ﻣﺎدر و ﺳﭙﺮدن او ﺑﻪ ﭘﺪر در ﺳـﻦ ﻫﻔـﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳـﻂ او،ﻛـﺎری ﺑﺴـﻴﺎر دﺷﻮاراﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺷـﺮع ﻣﻘـﺪس ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ ﻛﻮدك در ﻳﻚ ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﺎدر ﺟﺪا و در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺪر ﻗﺮارﮔﻴﺮد از ﺑﺎب ﺗﻈﻠـﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻼم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ او ﺑﺪون ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺑـﺮای زﻧـﺪﮔﻲ آﻳﻨـﺪه اش ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دور از ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪی روی ﺑﻴﺎورد.

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﻼق ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺮای ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ای اراﺋﻪ ﮔﺮددﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﻳﺎ ﻃـﻼق در اﺳـﻼم ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎﺟﺖ و ﺿﺮورت ؟ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮك ؟ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ؟ آﻳﺎ زن در ﻣﻘﺎﺑﻞاﻋﻤﺎل ﺣـﻖ ﺣﻀـﺎﻧﺖ ﻳـﺎ اﺳﻘﺎط آن، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮل ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی را دارد؟ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ رﺿﺎع اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از آن ؟ آﻳﺎ ﺳﻦ ﻃﻔـﻞ و ﻳـﺎ ﺟﻨﺴـﻴﺖ او در ﺣﻀـﺎﻧﺖ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ﻳـﺎﺧﻴﺮ؟ و اﻳﻨﻜـﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻮدﻛﺎن، ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺮم و ﺑﺰه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؟

نویسنده:
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *