واکاوی میزان نقش باورهای مذهبی در حمایت از حقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده

واکاوی میزان نقش باورهای مذهبی در حمایت از حقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده هر چند اسلام شدیدا مخالف تبعیض علیه زنان است اما از […]

ادامه مطلب

کنکاشی در مورد شرط پشیمانی در قراردادهای خصوصی

تنظیم قرارداد

کنکاشی در مورد شرط پشیمانی در قراردادهای خصوصی در قراردادی که میان بایع و مشتری انعقاد می یابد، طرفین شرط می کنند هرگاه یکی از آنها از […]

ادامه مطلب

بررسی و نقش مراکز مشاوره ی خانوادگی در حقوق ایران با لحاظ قانون جدید

بررسی و نقش مراکز مشاوره ی خانوادگی در حقوق ایران با لحاظ قانون جدید هدف از این تحقیق بررسی و نقش مراکز مشاوره ی خانوادگی در حقوق […]

ادامه مطلب

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

حضانت-فرزندان

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻴﺪات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص […]

ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه وضعی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ

سرقت-از-اماکن

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه وضعی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ ﭘﺪﻳﺪة ﺳﺮﻗﺖ، اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ […]

ادامه مطلب

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

وکیل-اطفال

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار […]

ادامه مطلب

جایگاه حقوقی اخذ « محکوم به » توسط وکیل

وکیل-دادگستری

جایگاه حقوقی اخذ « محکوم به » توسط وکیل وکیل، محکوم به و مسئولیت قاضی تمام تلاش های حقوقی و پیگیری های قضایی وکلا در راهروهای دادگستری، […]

ادامه مطلب

بررسی عوامل و انگیزه های صدور چک بلامحل در ایران و ارائه راه هایی برای پیشگیری و مقابله با آن

چک-بلامحل

بررسی عوامل و انگیزه های صدور چک بلامحل در ایران و ارائه راه هایی برای پیشگیری و مقابله با آن با توجه به نقش چک به عنوان […]

ادامه مطلب

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮب و ﺟﺮح ھﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان

ضرب-و-جرح

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮب و ﺟﺮح ھﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا […]

ادامه مطلب