حضانت فرزند

۲۷ خرد: ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻳﻤﺎن…