وکیل دادگستری

۲۷ خرد: ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق و ﭼﮕﻮنگی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻳﻤﺎن…

۲۳ خرد: چه زمانی نیاز به وکیل دارید

چه زمانی نیاز به وکیل دارید تعریف ساده یک وکیل، فارغ التحصیل مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته فقه و…

۲۳ خرد: طلاق توافقی ازگذشته تاکنون باتوجه به قوانین

طلاق توافقی ازگذشته تاکنون باتوجه به قوانین “طلاق توافقی از قبل و بعد از انقلاب، مورد توجه قانونگذار بوده، ولی…