جایگاه وکیل دادگستری در مراجع قضایی، اداری و اجتماع