طلاق توافقی

۲۳ خرد: طلاق توافقی ازگذشته تاکنون باتوجه به قوانین

طلاق توافقی ازگذشته تاکنون باتوجه به قوانین “طلاق توافقی از قبل و بعد از انقلاب، مورد توجه قانونگذار بوده، ولی…